Faze upravljanja karijerom

Planiranje karijere

Kada planirate karijeru, važno je da znate gde želite da budete. Ako planirate korake u vašoj karijeri, sigurno ćete stići tamo gde želite da budete i stići ćete tamo ranije nego kada ne planirate. Blagovremeno planiranje karijere veoma je važno za ostvarivanje profesionalnih ciljeva i postizanje ličnog zadovoljstva.

Planiranje karijere uključuje 4 faze:

1. Identifikovanje ličnih vrednosti i potreba - Prvi korak koji treba da preduzmete jeste da preispitate sebe i razmislite o veštinama i sposobnostima koje posedujete. Takođe, treba da razmislite i o vašim potrebama, o tome šta je ono što vi želite u profesionalnom smislu i kako ćete to postići.

Faze u karijeri2. Postavljanje ciljeva - Prema svojim potrebama možete postaviti ciljeve koje želite ostvariti u svojoj karijeri. Svakako da će se ciljevi koje sada postavite sebi vremenom promeniti u skladu sa razvojem vaše karijere. Možete postavljati ciljeve po određenom redu, od opšteg ka posebnom, prema SMART metodi ili na bilo koji drugi način. Postavljanje ciljeva može biti korisno, jer mogu poslužiti kao smernice za rad ili za to da posle određenog vremena procenite dokle ste stigli u ostvarivanju ciljeva.

3. Donošenje odluka i definisanje ciljeva – odnosi se na set kako kratkoročnih, tako i dugoročnih odluka o tome šta želite da ostvarite u narednom periodu, odnosno kroz par godina. Jedno od preporučljivih pitanja u ovoj fazi koje menadžeri treba da postave sami sebi je - Gde vidim sebe?

4. Analiza resursa i prepreka - Kao što treba da odredite svoje prednosti, znanja, veštine i sposobnosti koje posedujete, potrebno je da uvidite i svoje nedostatke. Treba biti realan i dobro proceniti koja su to znanja, veštine i sposobnosti koje vam nedostaju kako biste ostvarili svoje ciljeve. Takođe, treba imati u vidu i uticaj spoljašnjih faktora i mogućnosti koje vam okolina pruža.

5. Donošenje odluka - Nakon što razmislite o svojim prednostima i nedostacima, postavite ciljeve i analizirate sve mogućnosti koji imate, potrebno je da donesete odluku o daljim koracima. Odluke koje donosite nisu konačne i ukoliko imate nedoumice, možete se posavetovati sa nekim.

Faze u karijeri

Od početka karijere ljudi menjaju svoje ciljeve, stavove i želje. Ljudi u različitom periodu života žele različite stvari u karijeri. Početak i trajanje karijere zavisi od prirode i složenosti zanimanja, trajanja obrazovnog procesa i pripreme za bavljenje svojom strukom i svojim zanimanjem.

1. Faza uspostavljanja  karijere (18 do 25 godina) – faza ulaska u karijeru počinje ulaskom pojedinaca u organizaciju i prvim izborom posla. Reč je o fazi uvođenja u posao, navikavanja na novu radnu sredinu i organizaciju, sticanje potrebnih znanja i veština, upoznavanja svojih kolega. Istraživanja pokazuju da više od polovine novozaposlenih svoju karijeru ne započinje poslom koji su želeli, pa je zato fluktuacija radne snage najizraženija u ovoj fazi razvoja karijere.

2. Faza napredovanja u karijeri (počinje između 30. i 35. godine i traje do 40. ili 45. godine) – zaposleni je u ovoj fazi stabilizovao karijeru, opredelio se za određeni posao, stekao potrebnu sigurnost i potpuno se osposobio za samostalan rad. U ovoj fazi posebna pažnja posvećuje se vrednovanju radnog doprinosa i sistemu napredovanja. Pri njenom kraju zaposleni tačno zna da li je na pravom putu ostvarenja svojih profesionalnih ciljeva ili nije. Pri kraju druge faze može se pojaviti kriza koja se vezuje za “sredinu karijere“, u kojoj su aktuelna intenzivna preispitivanja ostvarenih, tj. neostvarenih profesionalnih želja i ambicija.

3. Faza održavanja karijere (počinje između 40. i 45. godine i traje do 50. ili 55. godine života) -  U njoj zaposleni ima stabilan, potvrđen i priznat položaj u organizaciji, proverena znanja, potvrđene sposobnosti i nesporan doprinos. Iako se obično naziva fazom održavanja, u njoj se često odigravaju velike promene u karijeri: može se nastaviti njen dalji rast, održavati postojeće stanje ili započeti period opadanja.
U njoj, a naročito na njenom početku, može doći i do preispitivanja životnog stila i životnih vrednosti, posebno u slučaju neostvarivanja profesionalnih i životnih ciljeva i planova. Pojedinci se u tom periodu opredeljuju za nove izazove i zadovoljstva, promenu posla, promenu bračnog druga itd.

4. Faza kasne karijere (počinje između 50. i 55. godine života i traje do penzionisanja) - naziva se još i faza povlačenja i opadanja aktivnosti. Sastoji se od dve podfaze:

  • podfaze održavanja karijere
  • podfaze povlačenja i pripremanja za penziju

Iako je reč o poslednjoj fazi u razvoju karijere, karakteriše je osećaj ispunjenosti poslom i minulim radom. U njoj se stečeno znanje prenosi na mlađe kolege i koristi za razvoj organizacije, naročito u podfazi održavanja karijere. Drugu fazu karakteriše psihička i profesionalna priprema za odlazak u penziju. U njoj dolazi do smanjivanja radne aktivnosti, prenošenja dužnosti, ovlašćenja, znanja i iskustva na mlađe. U ovoj fazi ljudi se različito ponašaju i različito odnose prema onome što ih očekuje. Neki imaju osećaj ispunjenosti poslom, dok za druge kraj karijere može da bude trauma, zbog čega bi organizacija trebalo da pripremi svoje zaposlene za prestanak rada.

DOGAĐAJI

Citat dana

Samo čovek koji ništa ne uči, nikada ne greši.
Teodor Ruzvelt

Ne propustite obaveštenje o besplatnim seminarima!

Unesite Vaš e-mail i budite obavešteni o besplatnim seminarima, radionicama i drugim događajima koji vam mogu pomoći da nađete posao i razvijete svoju karijeru!

Email: