Human Resources Manager

Funkcije posla menadžera ljudskih resursa mogu varirati od kompanije do kompanije i u zavisnosti od različitog nivoa posla, ali glavne aktivnosti i odgovornosti su prikazane u opisu posla.

Glavni zadaci i odgovornosti

 • HR managerPlaniranje strategija razvoja ljudskih resursa i zapošljavanja sa menadžerima sektora, koji podrazumevaju neposredne i dugoročne kadrovske potrebe u pogledu broja zaposlenih i njihovih veština
 • Planiranje i razvoj HR sektora
 • Razvoj politika o pitanjima kao što su uslovi rada, upravljanje performansama, jednake mogućnosti, disciplinski postupci i upravljanja odsustvima
 • Analiza radnih mesta, izrada opisa poslova
 • Regrutacija i selekcija u skladu sa planom zapošljavanja
 • Kreiranje i ažuriranje baze potencijalnih saradnika
 • Vođenje pregovora o ugovorima o radu i pružanje pomoći u tumačenju i razumevanju
 • Planiranje i vođenje orijentacije novih zaposlenih s ciljem razumevanja opisa posla i postizanja pozitivnih stavova prema organizacionim ciljevima
 • Vođenje dosijea zaposlenih, provera kompletnosti i ispravnosti dokumentacije u vezi sa zaposlenima
 • Izrada psiholoških profila zaposlenih
 • Kreiranje i ažuriranje baze kompetencija zaposlenih
 • Usklađivanje rada kompanije sa zakonima koji regulišu rad zaposlenih
 • Rad na razvoju odgovornosti svih zaposlenih
 • Pružanje postojećim i potencijalnim zaposlenima validnih i pravovremenih informacija u vezi sa poslovnom politikom kompanije i procedurama rada, radnim zaduženjima i uslovima rada, zaradom i beneficijama, mogućnostima napredovanja i drugim pitanjima od značaja za zaposlene
 • Obaveštavanje zaposlenih o svim relevantnim promenama u vezi sa ljudskim resursima
 • Planiranje i izrada procedura i pravilnika i vođenje računa o tome da ih zaposleni dosledno primenjuju 
 • Predlaganje preraspodele zaposlenih radi njihovog najboljeg međusobnog uklapanja
 • Saradnja sa manadžerima sektora po svim pitanjima, relevantnim za ljudske resurse
 • Posredovanje između menadžmenta i zaposlenih u rešavanju različitih pitanja i problema u vezi sa radom i međuljudskim odnosima
 • Predstavljanje organizacije u spornim situacijama sa zaposlenima, inspekcijama i drugim državnim organima
 • Planiranje, kreiranje, analiziranje i unapređenje u sistemima ocenjivanja zaposlenih
 • Planiranje, kreiranje, analiziranje i unapređenje u sistemima nagrađivanja zaposlenih
 • Evaluacija, praćenje i unapređenje radne uspešnosti zaposlenih
 • Razvoj podsticajne korporativne kulture koja ističe kvalitet, kontinuirano poboljšanje, kao i visok kvalitet rada i performanse
 • Unapređenje produktivnosti i efikasnosti zaposlenih
 • Unapređenje uspešnosti, motivacije, posvećenosti, lojalnosti i zadovoljstva zaposlenih
 • Analiza potreba za obukom u saradnji sa menadžerima sektora
 • Planiranje i organizovanje obrazovanja i stručnog usavršavanja zaposlenih
 • Edukacija menadžera za preuzimanje aktivnosti iz oblasti „upravljanja ljudima”
 • Unapređenje međuljudskih odnosa
 • Nadzor nad radom zaposlenih
 • Praćenje realizacije planiranog (ugovorenog) radnog vremena i predlaganje mera i aktivnosti u vezi sa poboljšanjima
 • Informisanje menadžmenta o svim dešavanjima u vezi sa zaposlenima
 • Praćenje fluktuacije i apsentizma, predlaganje mera za unapređenja
 • Predlaganje sastava timova i sektora sa aspekta tipova ličnosti
 • Usklađivanje plana potreba za specifičnim kompetencijama sa strateškim planom preduzeća ili eksternim trendovima koji utiču na poslovanje
 • Organizaciono i prostorno planiranje u vezi sa ljudskim resursima
 • Komunikacija sa dobavljačima roba i usluga u vezi sa zaposlenima, kao što su usluge ishrane, prevoza, smeštaja i sl.
 • Strukturiranje i sprovođenje izlaznog intervjua radi utvrđivanja razloga za napuštanje radnog mesta

Obrazovanje i iskustvo:

 • diploma iz menadžmenta ljudskih resursa, psihologije, biznis administracije i sličnih oblasti,
 • poznavanje oblasti radnog prava i regulative, poznavanje oblasti upravljanja ljudskim resursima (planiranje kadrova, regrutovanje, selekcija, nagrađivanje, procena radne uspešnosti, razvoj kadrova, obrazovanje…),
 • visoko razvijene veštine komunikacije i pisanog izveštavanja,
 • znanje engleskog jezika,
 • dobro poznavanje rada na računaru (Word, Excel, Power Point),
 • radno iskustvo na rukovodećim pozicijama u oblasti ljudskih resursa.

Ključne kompetencije:

 • organizacija i planiranje,
 • rešavanje realnih problema,
 • veštine kritičkog razmišljanja,
 • komunikacione veštine,
 • prezentacione veštine,
 • integritet,
 • koučing veštine,
 • mogućnost ubeđivanja,
 • prilagođavanje,
 • fleksibilnost.

DOGAĐAJI

Citat dana

Samo čovek koji ništa ne uči, nikada ne greši.
Teodor Ruzvelt

Ne propustite obaveštenje o besplatnim seminarima!

Unesite Vaš e-mail i budite obavešteni o besplatnim seminarima, radionicama i drugim događajima koji vam mogu pomoći da nađete posao i razvijete svoju karijeru!

Email: