Kadrovske promene

Radni kolektiv je konstantno izložen promenama, koje nastaju, uglavnom, usled promena obima poslovanja, kao i zbog promene uslova privređivanja. Pored dolazaka novih radnika u kompaniju, promene nastaju i kao rezultat odlazaka iz kompanije. Neki odlasci su izraz nužde, a neki su iznenadni. Do značajnih kadrovskih promena dolazi usled sve dinamičnijeg razvoja nauke i njene primene.

PeopleSledeći indikatori su relevantni pri analizi obima kadrova:

  • dinamika ukupnih kadrova,
  • promene radnog kolektiva,
  • odnos poslovnog rezultata i kadrova,
  • odnos poslovnih sredstava i kadrova,
  • odnos osnovnih sredstava i kadrova,
  • korišćenje fonda radnog vremena.

Fluktuacija je izuzetno negativna pojava za radni kolektiv, jer odlaskom iz kompanije zaposleni odnosi i svoje iskustvo, a svakog novog zaposlenog je neophodno upoznati sa poslom i okruženjem. Zbog navedenih razloga, fluktuaciju treba smanjiti što više, a to se može postići eliminisanjem razloga koji, uglavnom, dovode do odlazaka zaposlenih iz kompanije.

Slabljenje radnog kolektiva će biti jače izraženo ako je veća fluktuacija zaposlenih sa većim kvalifikacijama.

Strukturu kadrova moguće je analizirati s gledišta više različitih kriterijuma, i to prema: kvalifikacionom sastavu radne snage, načinu sudelovanja u poslovnom procesu, vrsti zanimanja, godinama starosti, polnom sastavu preduzeća, itd.

Da bi menadžment kompanije imao kompletnu sliku o kadrovskom stanju, analizu kadrova je neophodno dopuniti sa još dve vrste analize (koje su sa analizom kadrova u kauzalnom odnosu), i to sa analizom neiskorišćenih unutrašnjih rezervi u korišćenju radne snage, kao i analizom nesposobnosti, putem koje se otkrivaju uzroci nastanka unutrašnjih rezervi. Tek na ovaj način, prikupljene informacije će predstavljati solidnu informacionu osnovu menadžmentu kompanije za preduzimanje odgovarajućih mera, usmerenih ka poboljšanju kadrovske situacije u kompaniji.

DOGAĐAJI

Citat dana

Samo čovek koji ništa ne uči, nikada ne greši.
Teodor Ruzvelt

Ne propustite obaveštenje o besplatnim seminarima!

Unesite Vaš e-mail i budite obavešteni o besplatnim seminarima, radionicama i drugim događajima koji vam mogu pomoći da nađete posao i razvijete svoju karijeru!

Email: