Marketing plan

Srž marketinga je očuvanje punog funkcionisanja komunikacionog procesa između proizvođača i potrošača. Rezultat marketinških napora bi trebalo da bude olakšavanje donošenja odluka, i kod proizvođača i kod potrošača.

Vrednost marketinga ogleda se u stepenu omogućavanja proizvođaču i potrošaču da se uključuje u dijalog i u vezi sa specifičnim i strategijskim pitanjima razvoja i korišćenja efektivnog resursa. S obzirom na to da je marketinški koncept način na koji kompanija kombinuje sredstva i napore zarad zadovoljenja potreba potrošača, plan marketinga je konkretizacija zadataka i uslova koji se moraju ostvariti da bi se na bazi tog koncepta ostvarila dobit. Kao takav, marketinški plan služi kao instrument za preduzimanje marketinških akcija za realizaciju poslovanja u planskom periodu. On je mapa za sprovođenje marketinških aktivnosti, ali i standard na osnovu kojeg će se ocenjivati ukupna efektivnost i efikasnost ostvarivanja marketing funkcije u planskom periodu. Prilagođen je menadžmentu kompanije i svima onima koji rade na realizaciji marketinške strategije.

Marketing planPlaniranje marketinga je proces koji uključuje ocenu povoljnih tržišnih šansi i resursa, određivanje ciljeva marketinga, strategija i taktika i način provere i kontrole. To je ključna komponenta efektivnosti upravljanja biznisom, tj. način na koji menadžment usaglašava ciljeve i resurse kojima raspolaže firma, sa sadašnjim i budućim mogućnostima.

Uspešno marketinško planiranje u uslovima savremenog tržišta pretpostavlja postojanje jasno definisane vizije i misije firme, politike, strateških ciljeva i taktika.

Cilj procesa planiranja marketinga je izrada marketinškog plana. Ključni elementi svakog marketinškog plana su:

 • situaciona analiza (gde se kompanija nalazi sada),
 • ciljevi (gde želi da stigne),
 • strategija i taktika (kako ostvariti ciljeve na najbolji način),
 • kontrola.

Marketinškim planom se:

 • definišu očekivani rezultati tako da organizacija može znati kakva će situacija biti na kraju planskog perioda,
 • utvrđuju sredstva potrebna za sprovođenje planiranih aktivnosti tako da se može razviti budžet,
 • opisuju aktivnosti koje treba preduzeti tako da se može dodeliti odgovornost za sprovođenje plana,
 • definišu aktivnosti za praćenje i kontrolu rezultata tako da je moguće obaviti korekciju.

Jedan od glavnih ciljeva vlasnika malih i srednjih kompanija jeste ostvarenje većeg udela na tržištu, dok je najveći problem gubitak tržišta svojih proizvoda i usluga. Upravo je zbog toga marketinški plan nezaobilazan u odgovorima na osnovna pitanja: možete li svoju ideju prodati, tj. imate li proizvod ili uslugu koju neko hoće da kupi, ako hoće – po kojoj ceni, omogućava li ta cena ostvarenje vaših ciljeva i u kojem roku.

Marketinški plan je instrument planiranja i organizovanja preduzetničkih resursa i kapaciteta radi ostvarenja marketinških ciljeva. Dobar plan mora da utvrdi najizglednije poslovne prilike, te da odredi kako se može dostići i zadržati pozicija na ciljnom tržištu.

Izrada dobrog marketinškog plana je ključni korak za vreme stvaranja i razvoja novog poduhvata.

Ovaj korak je posebno važan za preduzetnike početnike, jer predstavlja instrument koji preduzetniku omogućuje pristup ključnim informacijama. Marketinški plan za preduzetnika početnika ima razne funkcije:

 • Iznosi analizu tržišta za proizvode i usluge nove kompanije
 • Pomaže preduzetniku da predvidi tražnju za prvu godinu poslovanja
 • Analizira i određuje marketinške resurse dostupne novim preduzećima
 • Upoznaje ga sa prednostima, slabostima, prilikama i pretnjama (SWOT) novog poduhvata u odnosu na tržište
 • Utvrđuje profil potencijalnih klijenata
 • Postavlja marketinške ciljeve i strategije
 • Razrađuje plan akcije u marketinškom miksu i budžetu

DOGAĐAJI

Citat dana

Samo čovek koji ništa ne uči, nikada ne greši.
Teodor Ruzvelt

Ne propustite obaveštenje o besplatnim seminarima!

Unesite Vaš e-mail i budite obavešteni o besplatnim seminarima, radionicama i drugim događajima koji vam mogu pomoći da nađete posao i razvijete svoju karijeru!

Email: