Sprovođenje promena

Promenjivo okruženje u kojem kompanije posluju zahteva konstantno prilagođavanje novonastalim promenama. Veština brzog i adekvatnog sprovođenja promena je često tražena prilikom konkurisanja na oglas za posao. Ukoliko ne posedujete veštinu sprovođenja promena, morate raditi na razvoju, jer ona može da pomogne poslovanju firme – da uvede promenu u strukture, procese, proizvode i usluge efektivno i efikasno.

Neophodno je da uvođenju promena prethodi razmišljanje o ciljevima, mogućim problemima, kao i detaljno planiranje tih aktivnosti. Mnogo je pitanja o kojima treba razmišljati i na koja treba dati odgovor. Koji ciljevi se žele postići promenama? Koji su razlozi za njihovo uvođenje? Šta ćete uraditi ako otpor prema promenama bude neočekivano veliki? Šta ćete preduzeti ako stvari krenu neželjenim tokom?
Changes
Karakteristično ponašanje

 • Održavanje osećaja za tempo i hitnost kako inicijative za promenu ne bi stagnirale
 • Razvijanje akcionog plana kako bi se povećale lične i organizacione koristi od promene
 • Primenjivanje poboljšanih procesa i procedura prema zahtevu
 • Ohrabrivanje drugih da gledaju blagonaklono na promenu

Strateška uloga

 • Objašnjavanje jasnog budućeg pravca na način koji je razumljiv svim zaposlenima
 • Prilagođavanje strateških planova promenama u okruženju
 • Iniciranje malih praktičnih promena kako bi se stvorila strateška realnost
 • Praćenje morala zaposlenih kroz programe koji prate promene
 • Osiguravanje da se inicijative za promenu ne odražavaju negativno na usluge klijentima
 • Uspostavljanje interdisciplinarnih projektnih timova kako bi se osiguralo da su svi stejkholderi zastupljeni u inicijativama za promenu

Upravljačka uloga

 • Promovisanje potrebe za promenom i koristi od nje
 • Razvoj i primena procesnih promena efektivno u sopstvenom delokrugu rada
 • Procena implikacija koje promena ima na postojeće strukture i procese
 • Osiguravanje da planovi za obuku zaposlenih odražavaju buduće zahteve isto koliko i sadašnje

Specijalistička uloga

 • Pojednostavljivanje specijalističkih procesa pre uvođenja, kako bi se osiguralo da će zaposleni imati koristi od njih
 • Dostupnost potrebne ekspertize
 • Traženje načina angažovanja specijalističkih veština kako bi promena tekla glatko
 • Razmatranje predloženih promena u procesima na logičan način, bez vezivanja za tradicionalne procese
 • Prilagođavanje novoj radnoj praksi i procesima kako bi se učinili efektnijim i efikasnijim

Uslužna uloga

 • Ohrabrivanje klijenata da daju svoj komentar na poboljšanja
 • Objašnjavanje klijentima implikacija koje promena ima po njih
 • Pomaganje klijentima da shvate i rade u novom sistemu, sa novim dokumentima i procesima

Prodajna uloga

 • Istraživanje i predlaganje novih prodajnih metoda, kanala prodaje i prodajnih tehnika
 • Obezbeđivanje da su novi proizvodi ponuđeni kao deo poslovnog portfolija

DOGAĐAJI

Citat dana

Samo čovek koji ništa ne uči, nikada ne greši.
Teodor Ruzvelt

Ne propustite obaveštenje o besplatnim seminarima!

Unesite Vaš e-mail i budite obavešteni o besplatnim seminarima, radionicama i drugim događajima koji vam mogu pomoći da nađete posao i razvijete svoju karijeru!

Email: