Tituliranje

bossNačin oslovljavanja titulom često je u upotrebi, posebno kada je u pitanju obraćanje osobama sa određenim, specifičnim zanimanjem. 

Čak i kada se osobi ime zna, iz poštovanja se može čuti obraćanje kao npr. „profesore...”, „doktore...” 

Tituliranje se može vršiti prema funkciji koju neko obavlja ili stupnju stručne spreme. Međutim, nisu samo lekari oslovljeni kao doktori; ovaj način tituliranja se odnosi i na onoga ko ima doktorat iz bilo koje oblasti. Naravno, uz ovu titulu ide prezime osobe kojoj se obraća. Od kulture, tradicije, načina života, običaja, društvenog uređenja zavisi način oslovljavanja i tituliranja.

DOGAĐAJI

Citat dana

Zlo na svetu ne prouzrokuju oni što kažu sve što znaju, nego oni koji kažu više nego što znaju.
Stendal