Transverzalne veštine - veštine koje Vam mogu osigurati poslovni uspeh

Iako ste do sada nebrojano puta čuli, pročitali, pa i sami izgovorili kako „živimo u svetu koji se neprekidno menja”, ta rečenica je zaista činjenično stanje koje često predstavlja polaznu osnovu mnogih vrednosti, mogućnosti, pitanja, problema, i uopšte načina života savremenog čoveka. Učestale promene prisutne su u svim domenima društva, a naročito su vidljive u sferi zapošljavanja, gde danas, više nego ikada ranije, dolazi do transformacija u strukturi, obimu i vrstama poslova, dok tržište rada više nikome ne garantuje stalnost zaposlenja.
U uslovima sveprisutnih kompetencija i pokretljivosti, transferzalne ili prenosive veštine predstavljaju jedan od načina kako da osigurate prohodnost na tržištu, uvećate profesionalnu konkurentsku prednost i olakšate prelazak u nove profesionalne uloge.

Šta su prenosive veštine?

Prenosive veštine su veštine koje svaka individua razvija kroz karijeru i različita iskustva tokom svakodnevnog života. One obuhvataju interpersonalne, komunikacione, organizacione, liderske, pregovaračke i mnoge druge veštine koje se stiču kroz volonterizam, sportske aktivnosti, hobije, formalno i neformalno obrazovanje, kao i kroz iskustva u poslovnom okruženju.

slikaKako je teško napravisti listu svih prenosivih veština, one se ipak mogu grupisati u pet glavnih kategorija.

 • Meke veštine: takođe poznate kao interpersonalne veštine. One podrazumevaju skup veština koje Vam omogućavaju da se pozitivno odnosite prema drugima, komunicirate sa njima, utičete na njih i inspirišete ih. Nekoliko primera: veštine delegiranja, veštine koučinga, veštine slušanja, veštine prezentovanja, veštine kooperacije. 
 • Analitičke veštine: Ovde spadaju intelektualne veštine koje Vam omogućavaju da identifikujete i analizirate probleme i pronalazite kreativna, inovativna i izvodljiva rešenja. Nekoliko primera: istraživačke veštine, veštine prikupljanja podataka, veštine analiziranja podataka, kreativnost, analiza rizika. 
 • Tehničke veštine: Ovde spadaju praktične, direktne veštine poput odličnog poznavanja rada na računaru, umeća rada sa određenim mašinama, programima, hardverom, umeće izgradnje ili popravke itd. Nekoliko primera: C++ programiranje, HTML kodiranje, poznavanje SQL-a, odlično poznavanje rada sa Flashom, Photoshopom, Illustratorom.
 • Organizacione veštine: Ovo su veštine koje Vam omogućavaju da sortirate podatke, planirate, rasporedite projekte ili resurse, koordinarate više resursa ili zadataka. Nekoliko primera: određivanje prioriteta, upravljanje vremenom, upravljanje zadacima, upravljanje resursima, koordinacija.
 • Lične veštine: One uključuju skup veština koje se tiču karaktera na radnom mestu. Nekoliko primera: integritet, pouzdanost, tačnost, marljivost, umeće donošenja odluka.

Zašto su prenosive veštine važne? 

Prenosive veštine mogu delovati potpuno nevažno kada tražite posao ili želite da napredujete u karijeri. Međutim, one su, zapravo, od suštinske važnosti za zapošljavanje i osiguravanje Vaše pozicije u postojećem tržištu rada. Iako stručne, visokospecijalizovane veštine mogu biti ključne za osiguravanje uspeha u jednoj određenoj ulozi u organizaciji, prenosive veštine osiguravaju Vašu profesionalnu otpornost, prohodnost i dugovečnost Vaše karijere.

Zamislite da tražite posao. Aplicirali ste za određenu poziciju i pozvani ste na intervju. Na Vaše iznenađenje, saznali ste da je Vaš kolega sa fakulteta aplicirao za isto radno mesto. Vi i on imate potpuno iste stručne kvalifikacije. Šta će napraviti razliku među vama? Ko će od vas dobiti posao?

Pri odabiru kandidata za posao, poslodavci, pored stručnih kvalifikacija, sagledavaju čitav niz veština koje prevazilaze tehničke zahteve radnog mesta. Sposobnost da demonstirate prenosive veštine koje posedujete povećaće Vaše šanse da dobijete željeni posao, jer poslodavci često traže osobe koje umeju da identifikuju i prikažu svoje prenosive veštine. Zbog toga, spoznaja, razvoj i identifikovanje prenosivih veština je veoma važan proces, upravo iz razloga što ove veštine mogu biti Vaš presudan adut u uvećanju profesionalne konkurentnosti.

Kako identifikovati prenosive veštine?

Bilo da tražite posao ili želite da menjate postojeći, veoma je važno da budete svesni svojih kvaliteta i prenosivih osobina. Ipak, često se događa da nismo dovoljno upoznati sa prenosivim veštinama koje posedujemo, jer nam nekada sam pojam ovih veština nije jasan, dok, s druge stane, često nemamo naviku da razmišljamo o svojim kvalitetima.
Međutim, kada je reč o identifikovanju prenosivih veština, dobra vest je to što Vi već posedujete ove veštine – razvili ste ih tokom života: u školi, fakultetu, kod kuće, kroz Vaš socijalni život, kao i kroz svakodnevno iskustvo na radnom mestu. Potrebno je samo da istražite i postanete svesni prenosivih osobine koje posedujete.
 
Postoje različiti načini na koje možete identifikovati sopstvene snage, talente i prenosive veštine.
Jedan od njih je putem testovi za samoprocenu, koji Vam omogućavaju da analizirate svoje lične snage i slabosti. Jedan od njih, pomoću kog možete steći uvid u svoje prenosive veštine komunikacije, planiranja i istraživanja, međuljudskih odnosa, organizacije, liderstva i menadžmenta, pronaći ćete ovde. (http://duluth.umn.edu/careers/inventories/skills_test_intro.html)

Takođe, do svojih prenosivih veština možete doći ukoliko se setite nekih sopstvenih postignuća, na koja ste ponosni, a koja ne moraju biti vezana isključivo za Vaše poslovno okruženje. Setite se šta ste postigli u tim situacijama, sa kakvim otporima i preprekama ste se suočavali i koje ste prenosive veštine ste razvili ili koristili u tim prilikama?
 
Kako biste ih što lakše identifikovali, za Vas smo pripremili listu prenosivih veština kroz koju možete da prođete i označite sve one veštine za koje ste sigurni da se odnose na Vas. Kada odredite one koje su karakteristične za Vas, možete ih iskoristiti tokom traženja posla; za pisanje CV-ja, motivacionog pisma ili pripreme za poslovni intervju.

 • Interpersonalne veštine;

u stanju sam da ostvarim uspešnu interakciju sa širokim dijapazonom ljudi; znam kako da tumačim i koristim govor tela.

 • Veštine usmene komunikacije;

jasno i koncizno predstavljam ideje i informacije, sa stilom i sadržajem koji su pogodni za slušaoce (bilo da je reč o pojedincu ili grupi); predstavljam mišljenja i ideje na otvoren, objektivan način.

 • Veštine javnog nastupa;

umem da držim formalne prezentacije; predstavljam ideje, stanovišta i probleme na zanimljiv način.

 • Savetodavne veštine;

reagujem na ono što drugi kažu bez osuđivanja („aktivno slušanje“); gradim poverenje i otvorenost sa drugima.

 • Veštine podučavanja/treninga; 

umem da pomognem drugima da steknu znanja i veštine; umem da kreiram delotvorno okruženje za učenje.

 • slika2Liderske veštine;

motivišem i osnažujem druge da deluju; ulivam ljudima poverenje i poštovanje.

 • Veštine ubeđivanja;

efektivno komuniciram radi opravdavanja pozicije ili uticanja na odluku; umem da prodajem proizvode ili promovišem ideje.

 • Pregovaračke veštine;

umem da vešto pregovaram; znam kako i kada da pravim kompromise.

 • Veštine posredovanja;

umem da razrešavam konfikte koji potiču iz razlike u gledištima ili interesima; umem da se nosim sa konfliktom na otvoren, iskren i pozitivan način.

 • Veštine intervjuisanja;

efikasno postavljam pitanja i odgovaram na njih; umem da učinim da se drugi osećaju opušteno i proizvedem osećaj poverenja.

 • Veštine usluživanja klijenata;

umem da sa klijentima izgradim odnos međusobnog poverenja; u stanju sam da se bavim žalbama i problemima na konstruktivan način.

 • Veštine brige o drugima;

umem da se odnosim prema drugima sa empatijom; u stanju sam da pružam delikatnu negu bolesnim ili starijim osobama i osobama sa teškim invaliditetom.

 • Veštine analitičkog/logičkog mišljenja;

umem da izvlačim konkretne zaključke iz seta opštih zapažanja ili seta konkretnih činjenica; umem da objedinjujem informacije i ideje.

 • Veštine kritičkog mišljenja;

u stanju sam da procenim različite tačke gledišta ili ideje i donesem objektivne sudove; istražujem sva moguća rešenja za problem, odmeravajući njihove prednosti i nedostatke.

 • Veštine kreativnog mišljenja;

umem da generišem nove ideje, smišljam nove stvari, kreiram nove slike ili projekte; iznalazim nova rešenja za probleme;  umem efektivno da koristim dovitljivost i humor.

 • Veštine rešavanja problema;

umem da razjasnim prirodu problema, procenim alternative, predložim izvodljiva rešenja i odredim ishod različitih opcija.

 • Veštine donošenja odluka;

umem da identifikujem sve moguće opcije, odmerim prednosti i nedostatke, procenim izvodljivost i odaberem najizvodljiviju opciju.

 • Veštine planiranja;

umem da planiram projekte, događaje i programe;  umem da odredim ciljeve i potrebe, procenim opcije, biram najbolju opciju.

 • Organizacione veštine;

umem da organizujem informacije, ljude ili stvari na sistematičan način; u stanju sam da odredim prioritete i ispoštujem rokove.

 • Istraživačke veštine;

znam kako da pronađem i prikupim relevantne polazne informacije; umem da analiziram podatke, rezimiram nalaze i napišem izveštaj.

 • Finansijske veštine;

umem da vodim preciznu finansijsku evidenciju; umem da upravljam budžetom (odnosno, pripremam pouzdane budžete i nadgledam troškove).

 • Napredne računarske veštine;

umem da koristim različite programe; web dizajn.

 • Tehnološke veštine;

razumem tehničke sisteme i uspešno radim u njima; razumem tehničku specifikaciju; sa lakoćom čitam tehnička uputstva.

 • Izvođačke veštine;

umem da pravim prezentacije za video i televiziju na interesantan način; umem da zabavim, zainteresujem i inspirišem publiku.

 • Likovne veštine;

kreativno koristim boju i dizajn; umem da dizajniram predstavljanje i materijale za javnost (štampa, video, internet).

 • Mehaničke veštine;

umem da instaliram, koristim i nadgledam opremu i mehaničke sprave; umem da popravljam mehanizme.

 • Veštine prilagođavanja;

sposobnost prilagođavanja novim situacijama i uslovima i dobro podnosim promene; odlikuje me fleksibilnost u prilagođavanju trenutnim potrebama.

Kada identifikujete Vaše prenosive veštine, sledeći korak odnosi se na to da potencijalnog poslodavca „ubedite” kako će upravo te veštine biti od značaja kako za samo radno mesto za koje aplicirate, tako i za čitavu organizaciju. U razgovoru sa poslodavcem pokušajte da naglasite na koji način su Vam prenosive veštine pomogle da dođete do nekih konkretnih postignuća. Jedan od pristupa, koji bi mogao da Vam pomogne da se unapred pripremite, jeste da sastavite rezime o svojim prenosivim veštinama, koji bi opisivao svaku Vašu veštinu, kao i način kako bi se te veštine uklopile u zahteve konkretnog radnog mesta. Ovaj rezime može pružiti više informacija nego Vaš CV – opisaće potencijalnom poslodavcu kako ste reagovali u određenim situacijama i metode koje ste koristili kako biste prevazišli različite izazove. Iako možda nemate radno iskustvo u određenoj oblasti, moći ćete da opišete na koji način Vas veštine koje ste stekli tokom života čine kompetentnim za određenu poziciju.

Sada, kada ste razumeli šta su prenosive veštine, zašto su važne i kako ih identifikovati, nadamo se da ćete ih dalje razvijati, usavršavati i koristiti za lični i profesionalni razvoj.

 

Tekst napisala Iva Koprena, Learning & Teaching Assistant, LINK group

Dodaj komentar

[*] Potrebna polja


DOGAĐAJI

Citat dana

Znanje! Novac! Snaga! Ovo je ciklus na kome je sagrađena demokratija!
Tenesi Vilijams

Ne propustite obaveštenje o besplatnim seminarima!

Unesite Vaš e-mail i budite obavešteni o besplatnim seminarima, radionicama i drugim događajima koji vam mogu pomoći da nađete posao i razvijete svoju karijeru!

Email: